Stichting lale


STICHTING LALE
Fluitekruidstr. 2
6832 EA Arnhem

Wie is Stichting LALE?
Stichting LALE ontvangt, begeleidt, helpt en verwijst allochtone ¬bewoners in Arnhem in het algemeen en in Malburgen - Oost in het bijzonder, vanuit een algemeen integratie en emancipatie perspectief. Het doel is hen daarmee meer te laten participeren en integreren in de Arnhemse samenleving.
Bekend is dat de participatie van allochtonen in Arnhem, vooral op het gebied van werk, onderwijs, beleid en bestuur nog altijd fors te wensen overlaat. Dit houdt de maatschappelijke ongelijkheid tussen allochtonen en autochtonen in stand. LALE wil onder andere door het actief betrekken van de doelgroep bij al haar activiteiten die ongelijkheid verkleinen. Daarnaast wil LALE een rol spelen in het doorgeven van signalen aan de lokale beleidsontwikkelaars en bestuurders over zaken die in de gemeenschap spelen.
Om deze algemene doelstelling te realiseren ontwikkelt LALE naar aanleiding van verzoeken en signalen van de achterban projecten op de terreinen waar de - relatieve - achterstand van de doelgroep het grootste is, c.q. waar de doelgroep de meeste behoefte aan heeft. Daarbij moet gedacht worden aan onder andere de volgende aan¬dachtsgebieden:
• het versterken van sociale cohesie en contacten, intern en extern;
• versterking van het gevoel van eigenwaarde;
• advies, hulpverlening en (door)verwijzing;
• belangen behartiging;
• een adequate aanpak van de jongeren¬problematiek;
• wegwerken van achterstand in onderwijs;
• ¬het bevorderen van onderling begrip tussen allochtonen en autochtonen;
• een intermediaire functie vervullen tussen de achterban en de algemene instellingen;
• het bevorderen van maatschappelijke (en politieke) participatie;
Om de doelgroep optimaal te bereiken is gekozen voor een onderverdeling tussen een vrouwenafdeling, een jongerenafdeling en een ouderenafdeling, die afzonderlijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van projecten en activiteiten. Uiteraard is het bestuur van de stichting eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. LALE beschikt over ¬een ruim¬te aan de Fluitekruidstraat nummer 2 waar bijna alle projecten en activiteiten kunnen worden opgezet en uitgevoerd. Veel van het werk bij LALE wordt verricht door vrijwilligers. Verder zijn er medewerkers aangesteld via gemeentelijke subsidie regeling.
Uitgangspunt bij alles wat LALE doet is dat de achterban niet als passief gezien wordt, maar mede dient te bepalen hoe het beleid in hun leefomgeving tot stand komt. Pas dan kan er volgens LALE sprake zijn van een geslaagde participatie, van gelijke kansen en van een eerlijke en gelijke verdeling. Dat hier totnogtoe niet voldoende invulling aan kan worden gegeven ligt aan de ongelijke kansen en mogelijkheden die migranten door bekende factoren als taalproblemen en beeldvorming nog altijd hebben en niet te vergeten de onaangename levenssfeer tussen bevolkingsgroepen in Nederland.
• Voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten zoekt LALE altijd de samenwerking met diverse organisaties en instellingen, waaronder GEMEENTE, OSMOSE, GGD Hulpverlening Gelderland Midden, Stavoor, Wijkpost Malburgen – oost, St. Zorgcentrum De Akkerwinde, Buurtcentrum de Hobbit, Stichting Beleven, de politie, brandweer, scholen en diverse migrantenorganisaties.

http://www.lale.org (link opent in een nieuw venster).

Terug naar links in de categorie STICHTINGEN


Tot stand gebracht i.s.m. de bezoekers van fbg.nl. Copyright © 2003 - 2021 Comdev B.V. links.fbg.nl